Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

KONTAKTY

Emőke Szekeres
Tešedíkovo915
92582 Tešedíkovo
tel: +421902681270
napíšte nám

NOVINKY

arr3

TOVAR V AKCII

naša cena 9,90 EUR
skladom
naša cena 9,90 EUR
skladom
naša cena 9,90 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 2,90 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku cez internetovú stránku www.junifabrics.sk . Predávajúcim je Emőke Szekeres so sidlom 92582 Tešedíkovo č. 915 , ičo: 51196531, DIČ: 1037958922

tel.č. 0421902681270

IBAN:SK36 3100 0000 0032 3085 0602

mail: junifabrics3@gmail.com

 

(ďalej len “predávajúci”)

1. Objednávka odoslaná kupujícim predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu www.junifabrics.sk, telefonicky na +421902681270 alebo emailom na junifabrics3@gmail.com je záväzná.

2. Práva a povinnosti predávajúceho

a) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v požadovanej hodnote, kvalite a v čo najskoršom termíne.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky od kupujúceho z relevantných dôvodov (neúplné údaju o kupujúcom v objednávke). V prípade ak tovar objednaný kupujúcim nie je skladom, alebo je inak znemožnené predávajúcemu kupujúcemu tovar odoslať, je predávajúci povinný neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodnúť s ním podmienky ďalšieho postupu vybavovania objednávky.

c) Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo emailom

3. Práva a povinnosti kupujúceho

a) Objednávky realizovaná kupujúcim je záväzná.

b) Kupujúci je povinný si tovar riadne prevziať osobne alebo prostredníctvom kuriéra a riadne za tovar zaplatiť.

c) Kupujúci je povinný uvádzať v objednávke a v akejkoľvek komunikácií s predávajúcim správne kontaktné údaje.

d) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a termíne podľa potvrdenej objednávky predávajúcim.

e) Kupujúci má právo stornovať objednávku odoslanú predávajúcemu do 24 hodín od jej zrealizovania a to telefonicky na +421 902681270, alebo emailom na junifabrics3@gmail.com

4. Dodacie podmienky

a) Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho vybaviť v lehote uvedenej v e-shope. Ak z nejakých relevantných dôvodom nie je možné vybaviť objednávku v riadnom termíne, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.

b) Doba expedície je do 7 pracovných dní. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca.
c) Kupujúci je povinný prevziať tovar od kuriéra v mieste, ktoré uvideol v záväznej objednávke. Ak kupujúci nemôže prevziať tovar osobne, je povinný na tento úkon poveriť inúosobu.

d) Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej objednávke.

e) Pošotvné a balné je fakturované paušálne a to 3,90 Eur v rámci Slovenskej republiky.

f) Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí akékoľvek mechanické poškodenie, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi, ktorý je povinný vyhotoviť záznam o škodovej udalosti.

g) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim podľa obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

5. Kúpna cena
a) Dobierka:
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) prostredníctvom kuriéra pri preberaní zasielky. Výška poštovného je 3,90 eura.

Tovar bude kupujúcemu doručení prepravnou spoločnsťou GLS. Kupujúci bude informovaní o celkovej výške kúpnej ceny mailom najneskôr v deň odoslania tovaru.


b) Prevod na účet:
V prípade, že Kupujúci preferuje formu platby prevodným príkazom, je kupujúci povinný uhradiť cenu za tovar na účet IBAN:SK36 3100 0000 0032 3085 0602. V tomto prípade bude tovar expedovaní až po evidovaníúhrady na účte. Platobné údaje (celková kúpna cena, IBAN, variabilný symbol) budú kupujúcemu zaslané e-mailom. 
Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V takomto prípade bude zásielka odoslaná doručovacou spoločnosťou.


d) Kurz šitia

V prípade záujmu o kurz šitia, hradí kupujúci kúpnu cenu kurzu prevodným príkazom. V deň konania kurzu musí byť celá suma na účte. Najneskôr je možné uhradiť cenu kurzu v hotovosti v deň konania kurzu.

6. Reklamácie

Reklamačný poriadok je  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vzťahuje sa na tovar (ďalej len „tovar“) dodaný predávajúcim kupujúcemu za základe medzi nimi uzavretej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady / zo záruky (ďalej len „reklamácie“).
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, kupujúci je povinný kontaktovať priamo kompetentného pracovníka kuriérskej spoločnosti.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Záruka / zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na:
– mechanické poškodenie tovaru osobou inou ako predávajúci alebo osoby, za ktorých konanie nesie predávajúci zodpovednosť
– používanie tovaru v rozpore s odporúčaniami výrobcu
– neodborné zaobchádzanie
– zanedbanie starostlivosti o tovar
– nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru
– nesprávne ošetrovanie tovaru

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho). Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

7. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ

 

8.Zásady ochrany osobných údajov

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

Spoločnosť Emőke Szekeres. ako prevádzkovateľ e-shopu www.junifabrics.sk je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre zákazníkov - dotknuté osoby, ktoré sme povinní pred spracovaním osobných údajov poskytnúť. Všetky pripomienky a podnety týkajúce sa spracovania osobných údajov sa pokúsime vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia podnetu.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne na plnenie zmluvných povinností voči zákazníkovi, zákonných povinností a na účely výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. zasielanie newsletteru, hodnotenie spokojnosti zákazníkov).

Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú sa plnenie si zmluvných alebo zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

9.Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie osobných údajov:

Zákazníkom e-shopu v zmysle týchto zásad o ochrane osobných údajov je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala v e-shope prevádzkovateľa www.junifabrics.sk, čím prejavila záujem o kúpu tovaru.

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii: sú využívané na účely evidovania zákazníkov, vybavenia a doručenia objednávky a ďalšiu dodatočnú komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie tohto účelu: meno, priezvisko, adresa doručenia (ulica, obec, PSČ,), názov spoločnosti ak sa doručuje napr. do zamestnania, e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare (rozsah a cena objednávky), fakturačné údaje ak sú odlišné od údajov na doručenie (meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, názov spoločnosti, IČO, DIČ) prípadne niektoré doplňujúce údaje potrebné pre vybavenie objednávky k maximálnej spokojnosti zákazníka.

Newsletter: Prevádzkovateľ využíva na oslovovanie zákazníkov newsletter, ktorým predstavuje zákazníkom aktuálnu ponukou tovaru, zliav a akcií. Na tento účel si vedie aj evidenciu odberateľov newslettera. Každého zákazníka štandardne oslovuje prevádzkovateľ newsletterom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zasielaním newslettera, môže kedykoľvek požiadať o vyradenie zo zoznamu odberateľov prostredníctvom odkazu v newsletri.

Doplňujúce osobné údaje: Prevádzkovateľ môže spracúvať aj ďalšie osobné údaje Zákazníka ako sú napr. číslo bankového účtu alebo platobné údaje pri úhrade kartou, pre účely vrátenia tovaru alebo vybavovania reklamácií. Takto získané osobné údaje spracúva prevádzkovateľ z dôvodu plnenia si svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi (na základe čl. 6 ods. 1 b) GDPR). Vyššie uvedené registračné aj doplňujúce osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v e-shope po dobu dvoch rokov od posledného prihlásenia sa zákazníka do e-shopu. Ak osobitný predpis (napr. daňové a účtovné predpisy) vyžaduje uchovávať niektoré osobné údaje mimo e-shopu dlhšie, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu vyžadovanú v osobitnom predpise.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
.
Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar vrátane dokumentácie,  dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním záväznej objednávky. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke e-shopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV